Privacy verklaring

Privacy Statement Van den Noort Fiscaliteiten BV

Van den Noort Fiscaliteiten BV, gevestigd aan Nieuwsstraat 2, 4921 CX Made, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vandennoortfiscaliteiten.nl
Nieuwstraat 2
4921 CX Made
Telefoon 0162-462247
W. van den Noort is de Privacy Consultant van Van den Noort Fiscaliteiten BV. Bereikbaar via info@vandennoortfiscaliteiten.nl of +3162-462247.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Van den Noort Fiscaliteiten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Nationaliteit;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Functie;
 • Betaalgegevens;
 • Bankrekeningnummer, schulden, facturen;
 • BTW nummer; − Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via de mail of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Van den Noort Fiscaliteiten BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • ID gegevens;
 • Door u aangeleverde Financiële en Fiscale gegevens voor zover van belang voor de taakuitvoering uit hoofde van de met u overeengekomen opdracht van Dienstverlening.

Van den Noort Fiscaliteiten BV zal alleen de voor het uitvoeren van de overeenkomst en de dienstverlening, het voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting danwel wegens gerechtvaardigde belangen noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens over u niet aan ons worden verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, de dienstverlening uit te voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Van den Noort Fiscaliteiten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, maar niet uitputtend:

 • Het uitvoeren van de met u overeengekomen diensten, zoals advisering, het verzorgen van aangiften, het in uw opdracht verstrekken van informatie aan verzekeraars, pensioenfondsen, brancheorganisaties en overige instanties;
 • Verzenden van fiscale nieuwsupdates;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen in het kader van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Werving en selectie (sollicitatie);
 • Van den Noort Fiscaliteiten BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van den Noort Fiscaliteiten BV baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Toestemming: Van den Noort Fiscaliteiten BV kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Juistheid van gegevens:
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwt Van den Noort Fiscaliteiten BV op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Van den Noort Fiscaliteiten BV neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Van den Noort Fiscaliteiten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bewaartermijnen. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang de dienstverlening voort duurt en tot 7 jaar daarna. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Van den Noort Fiscaliteiten BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Van den Noort Fiscaliteiten BV om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;
 • Onderzoeks- en expertisebureaus in het geval van benodigde rapportages of second opinion;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Van den Noort Fiscaliteiten BV worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van den Noort Fiscaliteiten BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van den Noort Fiscaliteiten BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Verwerking binnen de EU:
Van den Noort Fiscaliteiten BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU. 

Cookies:
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Van den Noort Fiscaliteiten BV te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Van den Noort Fiscaliteiten BV gebruikt technische en functionele cookies. Technische cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, om een account aan te maken of om bijvoorbeeld in te kunnen loggen. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Van den Noort Fiscaliteiten BV gebruikt sessiecookies. Door middel van een sessie worden statusgegevens en voorkeuren gedurende een bepaalde sessie opgeslagen, waardoor u bijvoorbeeld tijdens een sessie ingelogd blijft. Van den Noort Fiscaliteiten BV werkt daarnaast met permanente cookies. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek van onze website en kan onze website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Van den Noort Fiscaliteiten BV gebruikt ook re-targeting cookies. Met behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend websitebezoek weer opgeroepen.

Van den Noort Fiscaliteiten BV maakt tevens gebruik van analytische cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgens en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van den Noort Fiscaliteiten BV geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder “Gebruik social media” is omschreven. Van den Noort Fiscaliteiten BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Al onze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Van den Noort Fiscaliteiten BV maakt gebruik van een cookiebot. Deze tool is AVG-proof. Op de cookiepagina kunt u zien welke cookies geplaatst zijn, waar deze voor worden gebruikt, welke persoonsgegevens worden verzameld en wat de vervaldatum is. De cookies worden pas geplaatst indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren en toch van onze website gebruik te maken. U kunt daarnaast het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren danwel herroepen door de browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Noort Fiscaliteiten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandennoortfiscaliteiten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij u enkele controlevragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Noort Fiscaliteiten BV, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. Van den Noort Fiscaliteiten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Van den Noort Fiscaliteiten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Consultant via info@vandennoortfiscaliteiten.nl.

Aanpassing Privacy Statement:
Van den Noort Fiscaliteiten BV heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van Van den Noort Fiscaliteiten BV gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.vandennoortfiscaliteiten.nl).

Vragen en Contact:
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Pricacy Statement kunt u contact opnemen met onze Privacy Consultant. De Privacy Consultant is te bereiken via info@vandennoortfiscaliteiten.nl.

Heeft u een vraag?

Privacy verklaring

Nieuwstraat 2
4921 CX Made

+31 (0)162-462 247